Ondernemingsgegevens

OneTwoTray – commerciële naam van Roltex NV (hierna Roltex)
Industrielaan 27
9320 Erembodegem
BTW BE 0870 528 082

info@roltex.be
Tel. +32 53 66 28 28


 Laatst aangepast op 10/06/2020

Artikel 1: Algemene bepalingen

De elektronische webwinkel van Onetwotray.be door Roltex, een NV met maatschappelijke zetel te 9320 Erembodegem, België, BE0870.528.082, biedt haar klanten de mogelijkheid om online aan te kopen. Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle artikelen uit het Onetwotray assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij Onetwotray of Roltex NV

De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

Voor algemene informatie kan u een e-mail sturen naar info@onetwotray.be

Artikel 2: Rechten en plichten

Jouw account bij OneTwoTray is geldig voor persoonlijk niet-commercieel gebruik en kan niet overgedragen worden. Roltex NV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, direct of indirect, die je zou oplopen ten gevolge van het ongeoorloofd gebruik van je account of je wachtwoord door derden.

Digitale beelden die werden opgeladen naar onze website dienen enkel voor het aanmaken van je producten. Roltex NV kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies van de bestanden die je hebt opgeladen. Roltex NV behoudt ook het recht om beelden in accounts of op onze website te verwijderen.

De beelden die worden geprint op onze producten moeten een minimale pixel-resolutie hebben alsook een minimale kwaliteit. De editor heeft een functie die poogt aan te geven of deze beelden al dan niet de vereiste resolutie hebben om geprint te worden. Roltex NV is niet verantwoordelijk als een beeld dat de minimale resolutie niet heeft toch kan worden opgeladen. De gebruiker aanvaardt dat de kosten van elke bestelling die geprint werd zal aangerekend worden, zelfs als de resolutie van het opgeladen beeld onvoldoende is of onvoldoende kwaliteit bezit om een scherp/duidelijk beeld te produceren.

Roltex NV is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud van de zendingen. Roltex NV is niet in staat om alle inhoud te controleren of alle zendingen te onderzoeken. Als er onwettige beelden, bestellingen of zendingen zijn (pornografisch materiaal, obscene gebaren, aanstootgevend of bedreigend materiaal, …) dan kan Roltex NV de account van de gebruiker blokkeren en dit melden aan de bevoegde autoriteiten. Roltex NV behoudt het recht om elke informatie met betrekking tot je account en je beelden te delen met de bevoegde autoriteiten, indien deze Roltex NV daartoe verzoeken.

Er mag geen gebruikt maakt worden van de service om beelden op te laden of materiaal te bestellen dat aanleiding kan geven tot burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid onder de geldende wetten, inclusief maar niet beperkt tot materiaal dat ingaat tegen de openbare orde en goede zeden en  materiaal dat het recht op privacy, het recht op openbaarheid, intellectuele eigendom of gelijkaardige rechten kan schenden, ten gevolge van het gebrek aan toestemming van de eigenaar van deze rechten.

Artikel 3: Privacybeleid

Ons privacybeleid vind je terug in onze Algemene Privacyverklaring

Artikel 4: Gebruik van cookies

Informatie omtrent het gebruik van cookies vind je terug in onze Algemene Privacyverklaring

Artikel 5: Intellectuele eigendomsrechten

Door het gebruik van onze service geef je Roltex NV een niet-exclusieve, wereldwijde en royalty-vrije licentie om het materiaal dat werd opgeladen op onze website of onze servers, of dat naar Roltex NV werd gemaild te kopieren, op te slaan, te tonen of te verzenden voor zover dit nodig is om de door Roltex NV aangeboden diensten te vervullen. De gebruiker / klant kan zich niet beroepen op gelijk welke rechten tot de door gebruiker/klant opgeladen foto’s en garandeert op die manier dat Roltex NV elk auteursrechtelijk bescherm materiaal kan kopiëren, opslaan, tonen en verzenden rekening houdend met de gangbare manier van werken in de sector.

Artikel 6: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 7: Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Wanneer u specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij u vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 11).

Roltex is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Roltex is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Roltex.

Roltex is gerechtigd om – zonder opgave van redenen – bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

Artikel 8: Online aankopen

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het Roltex assortiment online aan te kopen.

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Roltex.

Betaling van de artikelen gebeurt steeds vooraf en elektronisch, bijvoorbeeld via de betaalmodule van de website.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Roltex.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Roltex te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet-geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.
 

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Roltex beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet -betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Roltex zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Klachten

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.

Artikel 12: Garantie

Wettelijke garantie (enkel voor consumenten) Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten.

Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar.

Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de Roltex klantendienst waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Roltex.

Elk gebrek dient binnen 1 maand na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/ of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet-naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op de datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.

De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 13: Herroepingsrecht

Alle artikelen worden vervaardigd volgens de specificaties van de klant. De goederen hebben derhalve een persoonlijk karakter en kunnen niet worden terug genomen. Als gevolg daarvan is annuleren van een bestelling niet mogelijk.

In uitzonderlijke situaties kan Roltex NV als gebaar van goede wil na een klacht er toch voor kiezen om (naar keuze van Roltex NV) ofwel het order opnieuw te produceren of over te gaan tot een volledige terugbetaling. In dit geval kan Roltex NV de klant vragen om de origineel geleverde goederen te vernietigen of terug te sturen.

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen :

Artikel 14: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Roltex om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.
 

Artikel 15: Roltex klantendienst

De Roltex klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer +32 53 66 28 28 , via e-mail op info@onetwotray.be.be of per post op Roltex NV (OneTwoTray), Industrielaan 27, 9320 Erembodegem (België)

Artikel 16: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Roltex. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Roltex kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Artikel 17: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 18: Toepasselijk recht Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Dendermonde (België) bevoegd.